Pravidla pro udělování Čestného uznání Mensy České republiky

Na základě výběru a hlasování členů společnost Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Čechách / trvale žijící v Čechách, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. 

Oceněny mohou být i osoby již zemřelé (zpětně omezeno datem úmrtí po roce 2008).

 

Periodicita udělování ocenění 

Jednou ročně jedna osobnost oceněná Čestným uznáním. První Čestné uznání udělila Mensa ČR v roce 2010. 

 

Průběh aktivity a časový harmonogram jednotlivého ročníku ocenění

1. Únor (příslušného kalendářního roku): Členové Mensy e-mailem na adresu kontaktní osoby zasílají návrhy osobností, kterým by Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhují ocenit právě tu kterou osobnost. Lhůta pro zasílání návrhů je 3 týdny od zaslání e-mailu s výzvou, aby tak učinili. Osobnosti již nominované v předchozích ročnících mohou být nominované znovu, pokud nebyly v „užším výběru“ mezi 5 kandidáty na ocenění.  

2. Březen: Kontaktní osoba e-mailem zašle členům Rady Mensy seznam všech návrhů obdržených od členů Mensy. Rada Mensy z nich vybere 5 kandidátů na udělení Čestného uznání. Lhůta pro výběr z návrhů je 2 týdny od zaslání návrhů.

3. Duben: Členové Mensy pomocí intranetové aplikace hlasují o kandidátech. Hlasování trvá 1 měsíc od zaslání e-mailu s výzvou k hlasování a následného spuštění intranetové aplikace (spuštění hlasování, cca po 3 týdnech upomínka hlasování, konec hlasování). Možnostmi v hlasování budou jména Radou vybraných kandidátů doplněná o zápornou možnost např. „Letos nechci Čestné uznání udělit“. Čestné uznání nebude uděleno, pokud pro zápornou možnost bude hlasovat nadpoloviční většina všech hlasujících.

4. Květen: Vyhodnocení ankety, příprava pamětního listu pro vítěze, pozvání 5 kandidátů na udělení Čestného uznání anebo jejich zástupců na slavnostní vyhlášení výsledků ankety na Valné hromadě Mensy ČR, přizvání zástupců médií na Valnou hromadu Mensy ČR, pozvání hostů spojených s oceněním z minulých ročníků.

5. Červen: Slavnostní vyhlášení výsledků na Valné hromadě Mensy za účasti kandidátů na udělení Čestného uznání, předání pamětního listu „Čestné uznání“ vítězi anebo jeho zástupci / rodinnému příslušníkovi, předání diplomů Mensy ČR ostatním 4 kandidátům, pokud budou přítomni. 

6. Informování médií o tomto aktu formou tiskové zprávy, přizvání zástupců médií na předávání.

7. Zveřejnění výsledku hlasování na webu Mensy + v časopise Mensy ČR + na intranetu.

 

Další informace na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

 

Zuzana Šimková, koordinátorka projektu 

zuzana.simkova@mensa.cz