Čestné uznání Mensy České republiky

Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání pro rok 2019

prof. MUDr. Bohdanu Pomahačovi

Bohdan Pomahač je plastický chirurg, který jako jediný na světě 
úspěšně provedl několik celkových transplantací obličeje a 
oboustranných transplantací horních končetin.

Vyhlášení výsledků hlasování proběhlo 8. 6. 2018
na valné hromadě Mensy ČR v Praze.

 

 

 prof. Jiří Drahoš přebírá Čestné uznání pro rok 2017

"Předání Čestného uznání pro rok 2017, převzal prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.."

Cílem Mensy je využívání inteligence ve prospěch lidstva. Ve stanovách Mensy ČR je uvedeno, že se jedná „zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové“. Když tento popis uvedeme do praxe, měli bychom vyhledávat pozoruhodné duševní počiny, oceňovat skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně a veřejně je vyzdvihovat.  

 

„Rozum je jako světlo a záře života.“ Cicero

„I ti nejtalentovanější jedinci potřebují při průchodu neznámým terénem světlo.“ Jonas Ridderstrale

Myslíme si, že Mensa by měla přinášet „světlo“ v jakýchkoliv formách, významně přispívat k pozdvižení inteligence národa. Toto je jeden z důvodů, proč Mensa ČR v roce 2009 schválila koncept Čestného uznání a od roku 2010 toto ocenění na základě výběru a hlasování členů Mensy ČR uděluje. 

Čestným uznáním bude Mensa ČR každoročně oceňovat osobnosti ze všech oblastí společenského života za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Nominace zasílají organizačnímu týmu členové Mensy ČR, kteří rovněž intranetovým hlasováním rozhodují o laureátovi ceny. 

Čestné uznání Mensa ČR udělí jednou ročně osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Česku / trvale žijící na území ČR, která se významnou měrou zasloužila o šíření duševních produktů a/anebo dobrého jména České republiky ve světě. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Mensy (konané každoročně začátkem června) za účasti nominovaných osobností anebo jejich zástupců / rodinných příslušníků. 

Laureát ceny obdrží pamětní list obsahující grafiku od renomovaného akademického malíře a grafika, pana Karla Šafáře s motivy zobrazujícími myšlení a inteligenci. Autor mistrovsky ztvárnil kombinaci více námětů – geometrických obrazců, světla, průniku povrchem ve smyslu osvícení či vynikající myšlenky, hlavy vědce jako symbolu myšlení. Autor čerpal náměty ze svých studijních cest, které absolvoval v mladších letech. Inspirací se mu stala také indická astronomie. Grafiku pan Šafář vytvořil exkluzivně pro Mensu ČR a realizována byla formou pamětního listu v omezeném nákladu 50 ks.

Za realizační tým ocenění Čestné uznání věřím, že udělování této prestižní ceny zaujme co největší počet členů Mensy i dalších zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.

 

Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

 

Martin Sedláček
předseda Mensy ČR
martin.sedlacek@mensa.cz
tel. +420 602 392 662

Pravidla pro udělování Čestného uznání Mensy ČR

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2019:

 • prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. 
  (vynálezce, jeden z otců nanotechnologií),
 • pan Šimon Pánek
  (bývalý studentský vůdce, spoluzakladatel a výkonný ředitel organizace Člověk v tísni), 
 • prof. MUDr. Bohdan Pomahač
  (plastický chirurg, který jako jediný na světě úspěšně provedl několik celkových transplantací obličeje a oboustranných transplantací horních končetin), 
 • Ing. Lubomír Šabatka, CSc.
  (statik, průkopník používání CAE metod ve statice po celém světě), 
 • pan Zdeněk Svěrák, dr. h. c.
  (vynálezce českého nitroděložního tělíska DANA, gynekolog, porodník, nominovaný in memoriam).

Tisková zpráva rok 2019: Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. MUDr. Bohdanu Pomahačovi 

 

Uplynulé ročníky 

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2018:

 • paní Ivana Holásková 
  (kastelánka zámku Lednice),
 • prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
  (lékař, výzkumný pracovník v oblasti neurověd, vysokoškolský pedagog), 
 • prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
  (profesor aplikované fyziky, zabývající se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi, vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy), 
 • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
  (významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu), 
 • MUDr. Jiří Šráček
  (český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel).

Tisková zpráva rok 2018: Mensa České republiky udělila Čestné uznání Zdeňku Svěrákovi, dr. h. c. 

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2017:

 • prof. RNDr. Jan Černý, PhD. 
  (vědec, specialista v oboru molekulární a buněčná imunologie),
 • prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
  (vědec, fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd České republiky. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory), 
 • pan Milan Halousek
  (přední český popularizátor vědy, zvlášť kosmonautiky, předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti), 
 • prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
  (lékařka se specializací v neurologii, zabývající se zejména problematikou spasticity, neurorehabilitace a neurofyziologie, vysokoškolská pedagožka), 
 • prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
  (historik, vysokoškolský pedagog a bývalý rektor Slezské univerzity).

Tisková zpráva rok 2017: Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. Ing. Jiří Drahošovi, DrSc., dr. h. c. 

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2016:

 • prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 
  (biolog, pedagog a spisovatel. Je znám svou prací v oblasti parazitologie a zejména v oblasti evoluční sociologie a psychologie),
 • RNDr. Luboš Kohoutek, CSc.
  (světoznámý astronom. Již jako aspirant Astronomického ústavu Akademie věd napsal se svým školitelem doc. Lubošem Perekem katalog planetárních mlhovin, který se stal nejvíce citovaným dílem české astronomie 20. století), 
 • prof. MUDr., DrSc. Tomáš Radil
  (vědec se specializací na výzkum mozku. Posledních několik let se paralelně zabývá problematikou holocaustu a sociální psychologií podobných genocid), 
 • PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.
  (český historik, publicista a spisovatel, autor populárních historických románů), 
 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC
  (internista, kardiolog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu).

Tisková zpráva rok 2016: Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc., FESC., FACC 

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2015:

 • prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. 
  (český vědec a chemik světového významu),
 • PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
  (česká socioložka a publicistka), 
 • RNDr. Ondřej Šteffl, CSc.
  (ředitel společnosti Scio, zakladatel první soukromé školy v České republice), 
 • Mgr. Josef Veselý
  (rozhlasový autor, publicista, moderátor, redaktor), 
 • Ing. Miroslav Zikmund
  (český cestovatel a spisovatel).

Tisková zpráva rok 2015: Mensa České republiky udělila Čestné uznání pro rok 2015 in memoriam profesoru Antonínu Holému

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2014:

 • prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 
  (profesor, matematik, přední odborník v oblasti zpracování digitálních obrazů),
 • prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
  (profesor, matematik, přední odborník v didaktice matematiky), 
 • prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.
  (světově uznávaný vědec v oblasti biofyzikální chemie nukleových kyselin a bílkovin), 
 • prof. MUDr. Jan Peňáz, CSc.
  (emeritní profesor, zabývající se metodami studia a řízení krevního oběhu), 
 • prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
  (významný český archeolog a egyptolog).

Tisková zpráva rok 2014: Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc.

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2013:

 • RNDr. Václav Cílek, CSc. 
  (český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy),
 • Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.
  (filoložka, historička, přední česká odbornice na dějiny a kulturu Řecka a Byzance), 
 • Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
  (světově uznávaný český psychiatr, ředitel Psychiatrického centra Praha, popularizátor vědy), 
 • MUDr. Karel Nešpor, CSc.
  (český psychiatr, zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem a využíváním smíchu), 
 • Jan Petránek
  (český novinář, publicista a renomovaný rozhlasový komentátor, literát a disident).

Tisková zpráva rok 2013: Mensa České republiky udělila Čestné uznání prim. MUDr. Karlu Nešporovi, CSc.

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2012:

 • prof. Ing. Armin Delong, DrSc. 
  (český vědec, světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v bývalém Československu),
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D.
  (jaderní fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost), 
 • MUDr. František Koukolík, DrSc.
  (český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu), 
 • prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.
  (přední odborník v oblasti pedagogiky), 
 • doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc.
  (doyen českých astronomů a významný představitel československé kosmonautiky druhé poloviny minulého století).

Tisková zpráva rok 2012: Mensa České republiky udělila Čestné uznání MUDr. Františkovi Koukolíkovi, DrSc.

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2011:

 • Kateřina Havlíčková 
  (ekonomka, průkopnice vzdělávání nadaných dětí),
 • Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
  (fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky), 
 • Prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc.
  (zakladatel jaderných věd v České republice), 
 • Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
  (přední pediatr, alergolog a imunolog, odborník v oboru průduškové dětské astma), 
 • Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
  (profesor informatiky, děkan fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně).

Tisková zpráva rok 2011: Mensa České republiky udělila Čestné uznání Prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc.

 

Osobnosti nominované na ocenění pro rok 2010:

 • RNDr. Jiří Grygar, CSc. – astrofyzik,
 • Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. – odborník v oblasti kybernetické kriminality, 
 • Jan Kaplický – architekt, 
 • MUDr. Jiří Lyer – lékař, odborník v oboru dětského lékařství a gastroenterologie, 
 • PhDr. Ladislav Špaček – spisovatel, televizní novinář, poradce pro etiketu.

Tisková zpráva rok 2010 Mensa České republiky udělila Čestné uznání RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

 

 Kalendář AKCÍ
Po Út St Čt So Ne
říjen
42. týden 2019
1.6. Literární soutěž
21.10. Testování pro veřejnost, od 5 do 100 let
21.10. Praha - IQ testy pro veřejnost, pro děti od 5 let i dospělé
21.10. Testování pro veřejnost, od 5 do 100 let
21.10. Testování IQ od 5 let v Plzni
21.10. Testování pro veřejnost, od 5 do 100 let
21.10. Setkání s literaturou
21.10. Praha - trénink improvizace metodou Lecoq
21.10. Schůzka MS Brno
21.10. Západ USA a Kanady 2019
22.10. Snídaně v Café Louvre
22.10. Školní testování IQ
22.10. Večer u deskových her
22.10. Testování IQ, CIIRC (14+)
22.10. Rozvoj intranetu
23.10. Školní testování IQ
23.10. Testování IQ určené pro veřejnost
23.10. Testování IQ Olomouc (od 14 let)
23.10. Přednáška šéfa vývoje Seznam.cz na téma: "Fulltextové vyhledávání na Seznam.cz"
23.10. Testování IQ (od 5 let)
24.10. Školní testování IQ
24.10. Školní testování IQ
24.10. Brno - testování IQ pro zájemce o studium na FI MU, věk 14+
24.10. Brno - testování IQ pro zájemce o studium na FI MU, věk 14+
24.10. Brno - testování IQ pro zájemce o studium na FI MU, věk 14+
24.10. Testování IQ v Ostravě
24.10. Praha - IQ testy pro veřejnost, pro děti od 5 let i dospělé
25.10. Podzimní setkání Mensy ČR
25.10. Školní testování IQ
25.10. Podzimní Mensa camp
25.10. SIG Vinum - přátelská degustace pro členy (a příznivce) sigu
26.10. plk. Ing. Oldřich Pelčák - KOSMONAUT
27.10. RNDr. Jiří Grygar, CSc.
27.10. EMAG Team Meeting
DSC_1326.JPG
Turnaj v badmintonu 2011
čarokrásná zima.JPG
Convergence 2014 - Krása
IMG_20140509_110756.jpg
Setkání Chřibská 2014