Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c.

Praha, 10. června 2017

Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání vědci prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávanému odborníkovi v oboru fyzikální chemie, který po dobu dvou funkčních období vedl Akademii věd České republiky. 

Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Praze 10. 6. 2017.

Laureát ceny převzal z rukou předsedy Mensy ČR Mgr. Petra Mazala pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci. 

Předseda Mensy České republiky Mgr. Petr Mazal k ocenění uvedl:

„Mensa oceňuje hlavně duševní přínos prof. Drahoše pro společnost jakožto mezinárodně uznávaného vědce, spoluautora 20 patentů i jako špičkového manažera, který po dvě funkční období vedl Akademii věd, zahrnující 51 vědeckých ústavů. Jeho intelektuální přínos i šíření dobrého jména České republiky jsou bezesporné.“

K ocenění prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., uvedl: 

„Ocenění mě mile překvapilo, potěšilo a velice si ho vážím nejen proto, že je od organizace, ke které chovám úctu pro její dlouhodobé aktivity. Také proto, že mezi nominovanými byly skvělé osobnosti a každá jedna z nich si zaslouží uznání. A v neposlední řadě mě moc potěšilo odůvodnění, proč jsem ocenění převzal právě já.“

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2017 byli (v abecedním pořadí):

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. – vědec, specialista v oboru molekulární a buněčná imunologie,

pan Milan Halousek – přední český popularizátor vědy, zvlášť kosmonautiky, předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti,

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. – lékařka se specializací na neurologii, zabývající se zejména problematikou spasticity, neurorehabilitace a neurofyziologie, vysokoškolská pedagožka,

a prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – historik, vysokoškolský pedagog a bývalý rektor Slezské univerzity.

Diplomy převzali z rukou předsedy Mensy České republiky Mgr. Petra Mazala prof. Jan Černý, pan Milan Halousek a prof. Ivana Štětkářová. Prof. Rudolfu Žáčkovi, který se z důvodu pracovního vytížení z účasti na slavnostní akci omluvil, bude diplom předán v náhradním termínu. 

Mensa je mezinárodní společenská organizace, která se snaží o využití inteligence ve prospěch lidské společnosti. Ve velké míře se věnuje aktivitám pro nadané děti, jejich učitele a rodiče, ale i aktivitám pro společnost obecně – jednou z těchto aktivit je Čestné uznání Mensy České republiky.

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. 

O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. 

V minulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc., FESC., FACC, mezinárodně uznávanému odborníkovi v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu, českému vědci a chemikovi prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., dr. h. c. mult., přednímu odborníkovi v didaktice matematiky prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc., psychiatru MUDr. Karlu Nešporovi, CSc., neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Doplňující informace jsou k dispozici na adrese http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ 

Kontakt:
Mgr. Petr Mazal
předseda Mensy ČR
petr.mazal@mensa.cz
tel. +420 737 329 360

Mgr. Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

 

Jiří Drahoš (* 20. února 1949, Český Těšín) je fyzikální chemik, v letech 2009 až 2017 předseda Akademie věd České republiky.
Po absolutoriu VŠCHT v Praze, oboru fyzikální chemie, roku 1972 se vydal na vědeckou dráhu. Nastoupil do Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV (v současnosti Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky). V roce 1977 obdržel kandidaturu věd (CSc.). V období 1992–1995 v tomto ústavu zastával post zástupce ředitele a v letech 1996–2003 ústav vedl.
V roce 1994 se habilitoval na VŠCHT v Praze.
O pět let později obhájil doktorát věd (DrSc.).
Od roku 2003 je univerzitním profesorem v oboru chemické inženýrství. Čestný doktorát (dr. h. c.) mu udělila Slovenská technická univerzita v Bratislavě.
Působil také na zahraničních pobytech ve Spolkové republice Německo (1985–1986).
Na Univerzitě São Paulo v Brazílii přechodně pracoval v roli hostujícího profesora.
Publikoval přes 70 původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, je spoluautorem 10 zahraničních a 10 československých patentů. Podle SCI je na jeho práce přes 1 000 citačních ohlasů.
Byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství, kde stále působí jako člen exekutivy.
Získal řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění, v roce 2012 mu byla udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Po dvě funkční období byl předsedou Akademie věd České republiky.
Jiří Drahoš je ženatý, s manželkou mají dvě dcery.
Profesor Jiří Drahoš kandiduje na funkci prezidenta České republiky.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Draho%C5%A1

http://www.jiridrahos.cz/