Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc.

Praha, 2. června 2014

Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání přednímu odborníkovi v didaktice matematiky prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc.
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky, autorem mimořádně úspěšné metody výuky matematiky, je autorem nebo spoluautorem 16 matematických publikací, více než 270 publikací z didaktiky matematiky, včetně 13 knih, které jsou často citovány.
Pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách a na mezinárodních konferencích.
Profesor Milan Hejný byl na ocenění nominován za celoživotní přínos k rozvoji myšlení dětí, mj. implementací Hejného metody výuky matematiky na školách.

Mensa je mezinárodní společenská organizace, která se snaží o využití inteligence ve prospěch lidské společnosti. Ve velké míře se věnuje aktivitám pro nadané děti, jejich učitele a rodiče, ale i aktivitám pro společnost obecně – jednou z těchto aktivit je Čestné uznání Mensy České republiky.
Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.
O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. 

Slavnostní vyhlášení výsledků hlasování členů Mensy proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Praze 31. 5. 2014.

Laureát ceny převzal z rukou předsedy Mensy ČR Ing. Tomáše Blumensteina pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci. 

K ocenění prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., uvedl:
„Velice si vážím ocenění, které jsem dostal. Vnímám je nikoli jako ocenění jednoho člověka, ale jako ocenění úsilí mnoha spolupracovníků a učitelů, kterým se povedlo dostat do života myšlenky mého otce Víta Hejného. Věřím, že žáků, kterým naše práce otevře cestu k radosti z poznávání, bude přibývat.“

V současnosti se prof. Hejný věnuje zejména tvorbě učebnic pro druhý stupeň základních škol. Jak uvedl: „Zkušenosti ukazují, že účinnost vyučování matematice narůstá s mírou autonomie žáků. Ti řeší úlohy, diskutují a odhalují matematiku. Tento postup vyžaduje sofistikovaně vytvořené učebnice. Učebnice pro první stupeň jsou již napsány a praxí prověřeny. Teď náš tým pracuje na učebnicích matematiky pro druhý stupeň.“

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2014 byli (v abecedním pořadí): 

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. – profesor, matematik, přední odborník v oblasti zpracování digitálních obrazů,

prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. – světově uznávaný vědec v oblasti biofyzikální chemie nukleových kyselin a bílkovin,

prof. MUDr. Jan Peňáz, CSc. – emeritní profesor zabývající se metodami studia a řízení krevního oběhu)

a prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – významný český archeolog a egyptolog.

Diplom udělený prof. Peňázovi převzala z rukou předsedy Mensy ČR Ing. Tomáše Blumensteina prof. Nataša Honzíková, přednostka Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dlouholetá spolupracovnice prof. Peňáze. Diplom udělený prof. Druckmüllerovi převzala Ing. Hana Druckmüllerová, dcera pana profesora, která také působí v akademické sféře a v oblasti zpracování digitálních obrazů. Zbývající diplomy budou předané v náhradním termínu.

V minulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání psychiatru MUDr. Karlu Nešporovi, CSc., neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ 

 

Ing. Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030

 

Mgr. Zuzana Šimková 
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 109