Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení

Správní rada Mensa gymnázia, o.p.s. veřejně oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky soukromého osmiletého gymnázia.

Jedná se o 

Mensa gymnázium, o.p.s

se sídlem Praha 6 – Řepy, Španielova 1111/19, PSČ 163 00.

Nabízená pozice je kumulovanou funkcí ředitele společnosti, který je zároveň statutárním orgánem společnosti, a ředitele školy, která vzdělává studenty s IQ 130 a vyšším.

Požadavky: předpoklady pro výkon funkce stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Nástup: 1. 8. 2013

Náležitosti přihlášky:

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

kopie dokladů o dalším vzdělávání, 

doklad o celkovém průběhu zaměstnání, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení, 

strukturovaný životopis s fotografií,

koncepce rozvoje školy s ohledem na demografické a ekonomické podmínky a s akcentem na kvalitu poskytovaného vzdělávání a školských služeb nadaným dětem (práce s nadanými dětmi, personální, materiální zabezpečení, ekonomický rozvoj školy, vize školy) v maximálním rozsahu 6 stran formátu A4, 

výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, 

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců), 

čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 

souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkurzního řízení.

Základní dokumenty školy:     www.mensagymnazium.cz

Termín podání přihlášek: do 5. dubna 2013 včetně

 

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Ing. Petr Čavojský, předseda správní rady Mensa gymnázia, o.p.s, Na Vyhlídce 968, Horní Slavkov, 357 31  (obálku označte „KONKURZ“).