Stanovy Mensy ČR

Čl. I. Charakteristika Mensy České republiky, název a sídlo

 1. Mensa České republiky je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým a neziskovým sdružením občanů, splňujících podmínky pro vznik členství. Sídlo sdružení je Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy. Mensa České republiky vyvíjí činnost na celém území ČR. 
 2. Rozhodným právem pro Mensu České republiky je právo České republiky.

Čl. II. Vztah Mensy České republiky k Mense International

 1. Mensa České republiky je součástí mezinárodní organizace Mensa International, sdružující osoby, které v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy, dosáhly výsledku v pásmu horních 2 procent populace. 
 2. Mensa České republiky se řídí stanovami Mensy International (dále „MI“) s výjimkou případu, že by některé ustanovení stanov bylo v rozporu s právním řádem České republiky. 
 3. Mensa České republiky používá názvu "Mensa" a znaku Mensy v souladu se stanovami MI a se souhlasem MI a společnosti Mensa International Limited (dále "MIL"), která je vlastníkem jména i znaku. Mensa České republiky se podílí na financování mezinárodní Mensy v souladu se zásadami schválenými Mezinárodní radou (IBD).

Čl. III. Cíle a činnost Mensy České republiky

 1. Cílem Mensy České republiky (dále "Mensa") je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy. 
 2. Mensa vytváří fórum pro intelektuální výměnu mezi svými členy. Její činnost sestává zejména z výměny názorů prostřednictvím přednášek, diskusí, časopisů, zájmových skupin a místních, regionálních, národních a mezinárodních setkání, podpory rozvoje talentu a nadání a podpory výzkumu zaměřeného na inteligenci a Mensu, ať již uvnitř Mensy či mimo ni. Zvláštní pozornost věnuje Mensa podpoře rozvoje talentu a nadání dětí a mládeže, a to jak pořádáním akcí zaměřených na tuto věkovou skupinu, tak především dlouhodobou systematickou péčí o ni, o volný čas dětí a mládeže a rozvoj a zkvalitňování nabídky činností a vzdělávání.  
 3. Inteligence má být využívána ve prospěch lidstva. Cílem Mensy není tudíž nic, co by mohlo být proti zájmům lidstva. K naplnění těchto cílů Mensa může vydávat publikace, pořádat konference, kurzy a semináře či realizovat další vedlejší činnost. 
 4. Mensa se sestává z členů, kteří reprezentují mnoho různých názorů. Proto Mensa jako organizace nebude konat žádné politické akce, nebude uzavírat žádné ideologické, filosofické, politické či náboženské svazky ani se nebude k otázkám tohoto druhu vyjadřovat.

Čl. IV. Členství

 1. Vznik členství 

 2.  1.1. Členy Mensy se mohou stát osoby, které v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem a řádně provedeném pod příslušným dohledem, dosáhly výsledku v pásmu horních dvou procent celkové populace, pokud jsou občany ČR nebo mají v ČR trvalé bydliště či zaměstnání a nejsou členy jiné národní Mensy či přímými členy MI. Pro členství není nutno splňovat žádná další kvalifikační kritéria. 
   1.2. Řádným členem je osoba, která splnila podmínku, uvedenou v předchozím odstavci, přijala nabídku stát se členem, zaplatila veškeré příspěvky a poplatky stanovené Radou Mensy, souhlasí s uvedením svého jména a adresy v seznamech, vypracovaných se souhlasem Mensy pro vnitřní potřebu Mensy, souhlasí s těmito stanovami a nebyla vyloučena sankcí ze strany Mensy či IBD. 
 3. Zánik členství 
   Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu. 
 4. Práva a povinnosti členů 

 5.  3.1. Všichni členové mají stejná práva, a to bez jakéhokoli omezení. 
   3.2. Členové nebo skupiny členů mohou vyjadřovat své názory jako členové Mensy s podmínkou, že tyto názory nebudou předkládány jako názory Mensy. 
   3.3. Člen Mensy má právo zúčastnit se jakékoli akce, pořádané Mensou, musí při tom respektovat pravidla stanovená organizátorem. S hlasem poradním se může zúčastnit i zasedání Rady Mensy. Akcí Mensy se může zúčastnit jako host i člen jiné národní Mensy či přímý člen MI. 
   3.4. Na člena, který se dopustil činu nepřátelského Mense, může být Radou Mensy uvalena sankce, avšak nejprve mu musí být poskytnuta možnost otevřeného a nestranného slyšení. 
   3.5. Sankcemi jsou varování, pozastavení výkonu funkce na určitou dobu, odvolání z funkce, pozastavení členství na určitou dobu, vyloučení. Sankce musí být úměrná závažnosti činu.
   3.6. Člen, který je ve sporu s Mensou nebo jiným členem ve věci týkající se Mensy, musí vyčerpat veškeré možnosti k urovnání tohoto sporu v rámci Mensy, než předá spor k řešení vnějším orgánům. Úmyslné zanedbání této povinnosti bude považováno za čin nepřátelský Mense.

Čl. V. Orgány Mensy České republiky

 1. Valná hromada
    1.1. Výroční valná hromada se koná jedenkrát ročně nejpozději do 15.června. Datum a místo konání valné hromady stanoví Rada Mensy a oznámí je členům prostřednictvím časopisu Mensy nebo písemně jiným způsobem nejméně 4 týdny předem.
    1.2. Na programu výroční valné hromady je vždy zpráva o činnosti Mensy a Rady Mensy, o hospodaření Mensy a zpráva kontrolní komise; v roce voleb jsou na programu i volby.
    1.3. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou účastníků hlasování.
    1.4. Usnesení valné hromady jsou pro Radu Mensy závazná v případě, že se hlasování týká návrhu, který byl členům předložen předem, a bylo jim umožněno korespondenční hlasování. Hlasovací lístky došlé poštou či elektronicky a hlasovací lístky odevzdané na valné hromadě osobně se sčítají.
    1.5. Rada Mensy může svolat mimořádnou valnou hromadu z vlastního rozhodnutí. Pokud o to požádá alespoň jedna třetina všech členů nebo nadpoloviční většina místních skupin, je Rada Mensy povinna valnou hromadu svolat nejpozději do 8 týdnů. Konání mimořádné valné hromady se oznamuje členům stejně jako konání výroční valné hromady. Iniciátoři svolání valné hromady jsou povinni Radu Mensy informovat o důvodech a jsou povinni formulovat návrh, který má být předložen členům k rozhodnutí. Rada Mensy je pak v takovém případě povinna o návrhu informovat všechny ostatní členy a umožnit jim hlasování výše uvedeným způsobem.
 2. Rada
    2.1. Řídícím orgánem Mensy je Rada Mensy (dále jen Rada). Rada má minimálně devět členů, volených z řad členů Mensy. Počet členů Rady pro příští funkční období stanoví před volbami předcházející Rada, pokud si toto právo nevyhradí valná hromada.
    2.2. Členem Rady je automaticky předchozí předseda, pokud je nadále řádným členem Mensy a s členstvím v Radě souhlasí.
    2.3. Funkční období Rady je dvouleté a začíná vždy 1.července v roce voleb.
    2.4. Funkce člena Rady zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením nebo odvoláním. Odvolán může být vyslovením nedůvěry většinou hlasů na valné hromadě nebo z důvodu porušování stanov, zneužití funkce či zanedbání povinností z funkce vyplývajících dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Rady. Odvolán může být pouze v případě, že mu byla poskytnuta možnost otevřeného a nestranného slyšení. Předseda může být odvolán pouze valnou hromadou.
    2.5. Rada se skládá z předsedy, voleného přímou volbou, místopředsedů, ekonoma a členů Rady.
    2.6. Místopředsedy a ekonoma volí Rada na svém prvním zasedání z členů nově zvolené Rady.
    2.7. Rada může v případě potřeby ze svých členů zvolit další funkcionáře, zodpovědné za konkrétní oblast činnosti.
    2.8. Funkce, uvolněná v průběhu volebního období, je obsazována Radou. Na uvolněné místo člena Rady může Rada kooptovat některého z členů Mensy. Funkční období v těchto případech končí ve stejný den jako funkční období Rady.
    2.9. Rada je povinna obsadit funkce tak, aby bylo zajištěno zejména: vedení veškerých finančních výkazů a jejich předkládání Radě a Kontrolní komisi, vyřizování oficiální korespondence, podpora vzniku nových místních skupin, vedení seznamu jmen a adres všech členů, vedení zápisů jednání.
    2.10. Rada nebo pověřený člen Rady může jmenovat členy Mensy do dalších funkcí a to na období, nepřesahující funkční období Rady o více než 6 měsíců. Jmenovaný funkcionář může být odvolán členem Rady, který jej jmenoval (nebo se stejným pověřením) anebo Radou Mensy.
    2.11. Všichni volení i jmenovaní funkcionáři musí být řádnými členy Mensy.
    2.12. Všechny funkce v rámci Mensy jsou funkcemi dobrovolnými a za jejich vykonávání nenáleží odměna. Funkcionářům budou hrazeny přiměřené a nezbytné náklady spojené s výkonem funkce.
    2.13. Mensa může zajistit placeného sekretáře, příp. další placené osoby, na základě smluv, schválených Radou, placení pracovníci jsou odpovědni předsedovi, nestanoví-li Rada jinak.
    2.14. Smlouvy či jiné právní dokumenty uzavírané jménem Mensy se stávají závaznými, jsou-li podepsány dvěma z následujících funkcionářů: předseda, místopředsedové, ekonom, člen Rady zmocněný k tomu Radou.
    2.15. Řádné zasedání Rady se koná minimálně 4x ročně. Mimořádné zasedání může svolat předseda. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Rady nebo jedna třetina místních skupin, předseda je povinen zasedání svolat nejpozději do 3 týdnů. Pozvánky na mimořádné zasedání musí být rozeslány minimálně 14 dnů přede dnem zasedání.
    2.16. Jednání Rady řídí zpravidla předseda.
    2.17. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Rady. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Rady.
    2.18. Je-li třeba vyřešit neodkladnou záležitost, může předseda vyhlásit korespondenční hlasování.
 3. Předseda a místopředsedové
    3.1. Předseda je oficiálním reprezentantem Mensy, zastupuje Mensu při významných událostech, svolává zasedání Rady a valnou hromadu a zpravidla jim předsedá. Předseda nebo jím jmenovaný zástupce reprezentují Mensu před orgány MI na jejich oficiálních akcích.
    3.2. První místopředseda pomáhá předsedovi a zastupuje ho v době jeho nepřítomnosti.
    3.3. Další místopředsedové plní tytéž funkce jako první místopředseda, povinnosti předsedy vykonávají v době nepřítomnosti předsedy a prvního místopředsedy.
 4. Kontrolní komise Mensy
    4.1. Kontrolní komise je tříčlenná.
    4.2. K povinnostem Kontrolní komise patří dohlížet na hospodaření, kontrolovat účetní doklady, účetní závěrky a daňová přiznání, seznamovat se se zprávami Rady o hospodaření.
    4.3. Kontrolní komise je schopna činnosti, pokud má alespoň dva členy. Klesne-li počet jejich členů trvale pod tuto mez, doplní Rada Kontrolní komisi z řad členů Mensy, kteří budou ve funkci do nejbližší Valné hromady, kterou budou buď potvrzeni ve funkci, nebo nahrazeni jinými členy. Členové Kontrolní komise mohou být odvolání pouze Valnou hromadou.
    4.4. Členům Kontrolní komise budou hrazeny přiměřené a nezbytné náklady spojené s výkonem funkce.

Čl. VI. Volby

 1. Nejpozději 10. prosince roku před rokem konání voleb jmenuje Rada předsedu a čtyři členy volební komise. Členové volební komise nesmí být členy stávající Rady ani kandidáty na volby do příští Rady, členy kontrolní komise ani kandidáty do kontrolní komise.
 2. Volební komise zodpovídá za řádný průběh voleb, zejména pak za vyhlášení voleb v určeném termínu, za vypracování a zveřejnění pravidel, která nesmějí být v rozporu s těmito stanovami, za vytištění a rozeslání hlasovacích lístků, za včasné a řádné informování všech členů, za rovné podmínky pro všechny kandidáty, za sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb. Je oprávněna přijímat opatření a vydávat pokyny, jmenovitě neuvedené v těchto stanovách, bude-li to pro řádný průběh voleb účelné, nejsou-li tyto v rozporu s těmito stanovami.
 3. Volební komise vyzve nejpozději do konce roku předcházejícího volbám členy Mensy, aby písemně navrhli kandidáty na funkce předsedy, členů Rady a členů kontrolní komise. Na odeslání těchto návrhů poskytne členům minimálně 4 týdny. Tato výzva musí obsahovat kde a do kdy budou nominace přijímány.
 4. Členové Mensy mohou navrhnout k volbě kteréhokoliv řádného člena či členy Mensy včetně sama sebe.
 5. Volební komise si vyžádá od navrhovaných kandidátů písemný souhlas s kandidaturou do určeného data, zároveň je informuje o možnosti odevzdat volební proslov, jehož délku komise stanoví. Neodevzdá-li kandidát do určeného data svůj souhlas, má se za to, že s kandidaturou nesouhlasí.
 6. Komise zajistí rozeslání hlasovacích lístků všem členům tak, aby je obdrželi nejpozději čtyři týdny před datem konání voleb, současně se základními údaji o kandidátech a jejich volebními proslovy a s informací o místě a datu konání valné hromady. Zároveň členy seznámí s volebními pravidly a dalšími pokyny, které považuje za vhodné. Hlasovací lístky i uvedené informace jim mohou být zasílány přímo nebo prostřednictvím časopisu Mensy.
 7. Členové mohou hlasovací lístky odeslat podle pokynů volební komise nebo je odevzdat do určené hodiny v den a na místě konání valné hromady.
 8. Volby se konají formou přímého, rovného a tajného hlasování a jsou maximálně zabezpečeny.
 9. Hlasovací lístek obsahuje jména kandidátů v pořadí určeném losem volební komisí. Zároveň s ním každý člen obdrží technickou instrukci, jak volit.
 10. Sčítání hlasů provádí volební komise. Při sčítání musí být přítomna většina členů komise. Každý kandidát má právo prostřednictvím svého zástupce dohlížet na sčítání hlasů.
 11. Výsledky voleb vyhlašuje předseda volební komise přímo na valné hromadě a zajistí jejich publikaci v následujícím čísle časopisu Mensy. Dále informuje Radu, všechny kandidáty a kancelář Mensy International nejpozději jeden měsíc po vyhlášení výsledku voleb.
 12. Kandiduje-li na jednu funkci jediný kandidát, volební komise vyhlásí tohoto kandidáta zvoleným. V ostatních případech jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
 13. Pro volby dalších orgánů Mensy se použijí přiměřeně pravidla pro volbu Rady.

Čl. VII. Místní a zájmové skupiny

 1. Místní skupiny
    1.1. Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit místní skupinu. Na stejném území může působit pouze jedna místní skupina.
    1.2. Zároveň s udělením souhlasu Rada jmenuje provizorního předsedu místní skupiny a stanoví oblast působnosti skupiny. Vznik skupiny oznámí v časopise Mensy.
    1.3. Do tří měsíců po založení místní skupiny musí proběhnout místní valná hromada, spojená s volbou předsedy a místopředsedy. Rada Mensy stanoví pravidla pro valné hromady místních skupin, která zaručí přímé, rovné a tajné hlasování všem členům místní skupiny.
    1.4. Každý člen Mensy má právo zvolit si místní skupinu, které bude členem. Pokud tak neučiní, stává se automaticky členem místní skupiny podle místa bydliště.
    1.5. Předseda místní skupiny zajišťuje přenos informací mezi Radou Mensy a místní skupinou.
    1.6. Místní skupina nesmí používat názvu "Mensa", logo Mensy a registrovaný symbol "M" bez souhlasu Rady.
    1.7. Mensa nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme místní skupina, kromě případů, kdy tak učinila s písemným souhlasem Rady.
 2. Zájmové skupiny
    2.1. Tři nebo více členů Mensy mohou vytvořit zájmovou skupinu (SIG) za účelem rozvíjení a pěstování svého zájmu. Název SIGu podléhá schválení Radou. SIG nesmí používat názvu "Mensa", logo Mensy a registrovaný symbol "M" bez souhlasu Rady.
    2.2. Členem SIG se může stát pouze řádný člen Mensy a to bez jakéhokoli omezení. Členem SIG se může stát i člen jiné národní Mensy nebo přímý člen MI.
    2.3. O struktuře, řízení, způsobu fungování a činnosti SIG rozhodují její členové, nic z toho však nesmí odporovat stanovám Mensy.
    2.4. Mensa nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme SIG, kromě případů, kdy tak učinila s písemným souhlasem Rady.

Čl. VIII. Hospodaření

 1. Finanční zdroje Mensy tvoří zejména:
    a) členské příspěvky
    b) výnosy přednášek, kursů a dalších akcí
    c) subvence, dary a odkazy ve prospěch Mensy
 2. Na hospodaření dohlíží tříčlenná kontrolní komise, zvolená podle stejných pravidel a na stejné volební období jako Rada. Její členové nesmějí být zároveň členy Rady. Kontrolní komise je odpovědná valné hromadě.

Čl. IX. Změny a doplňky stanov

 1. Tyto stanovy mohou být změněny či doplněny korespondenčním hlasováním členů nebo na valné hromadě s možností současného korespondenčního hlasování.
 2. Navrhované změny či doplňky nabývají platnosti, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina těch, kdo se hlasování zúčastnili.
 3. Návrh na změnu stanov podává Rada nebo minimálně jedna čtvrtina členů nebo nadpoloviční většina místních skupin.
 4. Každá navrhovaná změna musí být schválena úředníkem pro přezkoumání stanov MI před tím, než bude předložena členům k hlasování.

Čl. X. Zánik Mensy České republiky

 1. Mensa zaniká:
    a) Rozhodnutím valné hromady, svolané za tímto účelem, pokud pro její zánik hlasuje minimálně dvoutřetinová většina hlasujících.
    b) Rozhodnutím IBD.
 2. V případě zániku jmenuje valná hromada likvidátora. Dojde-li k zániku podle odst. b), jmenuje Rada likvidátora pouze tehdy, pokud tak neučinila IBD.
 3. Likvidátor navrhne nejvýhodnější způsob likvidace, který podléhá schválení dosavadní Radou a je v souladu s právními předpisy, nejdříve však zajistí vyrovnání všech závazků Mensy.
 4. Rada předá veškerou dokumentaci o testech a členství společnosti Mensa International Ltd.
 5. Rada zajistí převod všech práv spojených se jménem a logem Mensy zpět na Mensu International Limited.
 6. Případný likvidační přebytek majetku Mensy bude převeden do majetku organizací zabývajících se činností ve prospěch nadaných dětí.

Čl. XI. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti dne 31. 5. 2014.Kalendář AKCÍ
Po Út St Čt So Ne
červenec
30. týden 2016
1.7. Pohlednice pro Karla IV.
17.7. Rodinná rekreace
26.7. Snídaně v Café Louvre
26.7. Pražský deskoherní večer
29.7. Prostějovský minigolf I
30.7. Exkurze do Archeoparku ve Všestarech + návštěva syrské restaurace
30.7. Setkání s mölkky, grilem a sushi
DSC02736.JPG
VH MS Brno 2013
Tabulka výsledků
Zlínská 21 - duben 2011
P1010054.JPG
Celostátní setkání - P2014 - Podmitrov