Volby 2015

V roce 2015 probíhají v Mense volby. Rada Mensy ČR na jednání 20. září zvolila volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda), Tomáš Hladík (zodpovědný za technické zajištění voleb), Jana Hřebíčková (členka), Pavla Janovská (členka), Jiří Rak (člen).

Ve volbách 2015 volíme předsedu Mensy ČR, Radu Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů začíná 1. července 2015.

Současně s volbami do Mensy ČR probíhají také korespondenční volby do Mensy International. Výzva k nominaci kandidátů byla uveřejněna v únorovém čísle časopisu na straně 22.

Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát volební komisi na adresu vk@mensa.cz.

Harmonogram voleb

listopad 2014 výzva k navrhování kandidátů mailovou konferencí
prosinec 2014 výzva k navrhování kandidátů ve výročním čísle časopisu
2. 2. 2015 uzávěrka navrhování kandidátů
23. 2. 2015 uzávěrka souhlasů s kandidaturou
2. 3. 2015 uzávěrka zasílání volebních proslovů
3. 3. 2015 počátek volební kampaně
duben 2015 zveřejnění volebních proslovů v časopise
25. 4. 2015 poslední termín pro změnu e-mailové adresy v profilu v intranetu
26. 4. 2015 rozhodný den pro získání seznamu e-mailových adres voličů
27. 4. 2015 volební komise rozsílá voličům unikátní voličské kódy e-mailem
30. 4. 2015 konec volební kampaně
6.5. 2015 konec rozesílání kódů A a B potřebných pro elektronické hlasování
31.5. 2015 konec elektronického a korespondenčního hlasování
13.6.2015 dopoledne prezenční hlasování na valné hromadě
13.6.2015 odpoledne vyhlášení výsledku voleb na valné hromadě

Jak volit

Volit mohou všichni řádní členové Mensy ČR v roce 2015. Každý může odevzdat hlasy kandidátům elektronicky po přihlášení do volebního systému nebo může použít hlasovací lístek, který je přiložen v čísle 2 časopisu Mensy z dubna 2015. Je možné použít i jeho kopii nebo nezměněný tisk z počítače.

Hlasovací lístek je možné odevzdat osobně na valné hromadě nebo poslat poštou.

V hlasovacím lístku volič křížkem vyznačí svoji volbu jednoho předsedy, nejvýše 7 kandidátů do Rady Mensy a nejvýše 3 kandidáty do kontrolní komise. Jinak označený lístek je neplatný.

Při hlasování na valné hromadě ověří totožnost voliče volební komise na místě.

Při korespondenčním hlasování musí být k obálce s hlasovacím lístkem přiloženy identifikační údaje člena (členské číslo ) s ověřeným podpisem. Vzor tohoto potvrzení je níže. Tento dokument slouží před sečtením hlasů k ověření platnosti lístku, tedy členství voliče a unikátnost lístku (zda nebylo voleno vícekrát nebo jiným způsobem ). Po ověření platnosti bude potvrzení s identifikací odděleno a poté budou odevzdané platné lístky vyjmuty z obálek a sčítány. Obálku s hlasovacím lístkem a potvrzením identifikace vloží člen do další obálky a tu pošle na adresu: Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 – Řepy.

Největší změny přináší elektronický volební systém.

K rozhodnému dni 26. dubna 2015 získá volební komise seznam e-mailových adres z členské evidence. Členové si proto musí do 25. dubna 2015 v intranetu zkontrolovat platnost uvedené e-mailové adresy. Následně volební komise rozešle voličům unikátní kódy pro vstup do volebního systému. Jakmile komise rozešle všechny kódy, potvrdí tuto skutečnost na těchto stránkách. Pro přístup do volebního systému bude možné použít i osobní elektronický podpis.

Pokud volič využije více způsobů odevzdání hlasů, použijí se hlasy jen z jedné volby podle následujícího pravidla: osobně odevzdané hlasy na valné hromadě mají vyšší prioritu než koresponenční hlasování s ověřeným podpisem. Následuje elektronické hlasování s použitím osobního elektronického podpisu. Nejnižší prioritu má elektronické hlasování prostřednictvím zaslaného klíče. Hlasy bez ověřené identity volební komise nepřijme.

Volební komise již rozeslala všechny volební kódy A a B.

Pro elektronické hlasování využijte tuto stránku.

Protože změna se může zdát nepřehledná, připravila VK odpovědi na často kladené otázky na této stránce.

Identifikace voličů, kteří budou hlasovat korespondečně.

Pokud se rozhodnete nevyužít elektronického hlasování a budete volit korespondenčně, je nutné připojit k volebnímu lístku identifikaci voliče. Stáněte si jeden ze vzorů identifikace voliče.

Volební proslovy kandidátů naleznete v intranetu a mensovním časopise.

Navržení kandidáti

 PŘEDSEDA:

Petr Mazal
Ronald Němec

 RADA MENSY:

Tomáš Blumenstein jako bývalý předseda se dle stanov a svého rozhodnutí stává členem rady.

Prosím pozor! Kandidát Jitka Fořtíková odstoupil, hlasy pro tohoto kandidáta nebudou brány v úvahu.

Petr Čavojský
Jan Česal
Lukáš Čihák
Jitka Fořtíková
Dana Havlová
Aleš Hodina
Václav Janoušek
Hana Kalusová
Petr Kolovrat
Tomáš Kubeš
Vladimír Kutálek
Martin Lupa
Petr Mazal
Martin Sedláček
Lenka Šnajdrová
Petr Štěpán
Pavel Terber
Hana Vantuchová

 KONTROLNÍ KOMISE:

Lukáš Čihák
Hana Druckmüllerová
Dagmar Hladíková
Václav Janoušek
Ladislav Nádvorník
Jan Slabý
Renáta Zelinová

 

Volební komise průběžně zveřejňuje na samostatné stránce odpovědi na často kladené otázky.