Volby 2017

V roce 2017 proběhly volby do orgánů Mensy ČR. Rada Mensy ČR na svém jednání 29. října 2016 zvolila Volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda), Věra Heřmanová, Tomáš Hladík, Pavla Janovská a Jan Walla.

Ve volbách 2017 se volil předseda Mensy ČR, Rada Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komise Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů začne 1. července 2017.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Pravidla voleb 2017

Počty kandidátů

Ve volbách roku 2017 volíme předsedu Mensy, členy Rady Mensy, i členy Kontrolní komise. Máme dva kandidáty na předsedu Mensy, takže voliči o nich rozhodnou ve volbách. Volič může dát nejvýše jeden hlas jednomu z kandidátů (korespondenčně, elektronicky nebo na valné hromadě). Kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů se stává předsedou Mensy. Při rovnosti hlasů rozhodnou o předsedovi členové na Valné hromadě v doplňovacích volbách.

Nová Rada Mensy bude mít 9 členů. Jeden z nich je nově zvolený předseda. Dalším členem bude bývalý předseda, který využil dle odstavce 3.5 článku V. Stanov Mensy ČR právo stát se členem Rady Mensy bez volby. Zbývá tedy 7 volitelných míst v Radě Mensy. Počet kandidátů do Rady Mensy je 16 a je tedy větší než počet volitelných míst, voliči o nich proto rozhodnou ve volbách. Každému kandidátovi může dát volič nejvýše jeden hlas (korespondenčně, elektronicky nebo na Valné hromadě) a celkový počet hlasů, které může odevzdat kandidátům do Rady Mensy, je 7. Prvních 7 kandidátů, kteří obdrží největší počet hlasů, bude prohlášeno za zvolené. Při rovnosti hlasů pro více kandidátů na posledním volitelném místě se rozhodne pouze mezi těmito kandidáty na Valné hromadě v doplňovacích volbách.

Kontrolní komise bude mít 3 členy. Počet kandidátů do Kontrolní komise je 4 a je tedy větší než počet volitelných míst, voliči o nich tedy rozhodnou ve volbách. Každému kandidátovi může dát volič nejvýše jeden hlas (korespondenčně, elektronicky nebo na Valné hromadě) a celkový počet hlasů, které může odevzdat kandidátům do Kontrolní komise, jsou 3. První tři kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, budou prohlášeni za zvolené. Při rovnosti hlasů pro více kandidátů na posledním volitelném místě se rozhodne pouze mezi těmito kandidáty na Valné hromadě v doplňovacích volbách.

Hlasy udělené kandidátovi do jedné funkce nemají vliv na ostatní volené funkce!

Jak volit

Volit je možné korespondenčně, elektronicky nebo osobně na Valné hromadě.

Osobně mohou volit všichni řádní členové Mensy na Valné hromadě, která se bude konat 10. června. Je třeba použít hlasovací lístek, který je přiložen v tomto čísle časopisu Mensy, případně jeho nezměněnou kopii nebo výtisk.

V hlasovacím lístku volič křížkem vyznačí svoji volbu jednoho předsedy, nejvýše 7 kandidátů do Rady Mensy a nejvýše 3 kandidáty do Kontrolní komise. Jinak označený lístek je neplatný.

Hlasovací lístek je možné odevzdat osobně na Valné hromadě nebo poslat poštou.

Při hlasování na Valné hromadě ověří totožnost voliče Volební komise na místě.

Při korespondenčním hlasování musí být k obálce s hlasovacím lístkem přiloženy identifikační údaje člena (členské číslo) s ověřeným podpisem. Obálku s hlasovacím lístkem a potvrzením identifikace vloží člen do další obálky a tu pošle na adresu Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00, Praha 6 – Řepy. Vzor potvrzení identifikace je k dispozici zde. Tento dokument slouží před sečtením hlasů k ověření platnosti lístku, tedy členství voliče a unikátnosti lístku (zda nebylo voleno vícekrát nebo jiným způsobem). Po ověření platnosti bude potvrzení s identifikací odděleno a poté budou odevzdané platné lístky vyjmuty z obálek a sčítány.

Volební komise umožní členům jako každý rok hlasovat prostřednictvím elektronických prostředků. K rozhodnému dni 25. dubna 2017 získala Volební komise seznam e-mailových adres z členské evidence. Poté Volební komise během následujících dvou týdnů náhodně a nezávisle rozesílá voličům na tyto e-mailové adresy unikátní kódy pro ověření hlasů ve volebním systému.


Jakmile komise rozešle všechny kódy, potvrdí tuto skutečnost na těchto stránkách. Následně mohou voliči požádat o opětovné doručení kódů. V žádosti nesmí být uveden žádný z již zaslaných kódů. O kódy mohou požádat i noví členové Mensy ČR. Volební komise odešle dodatečné kódy bez zbytečného odkladu nejpozději však dva dny před koncem období pro elektronické hlasování. Poslední žádosti o kódy se přijímají týden před ukončením možnosti volit elektronicky. Hlas lze ověřit i pomocí osobního elektronického podpisu.

Pokud volič využije více způsobů odevzdání hlasů, použijí se hlasy jen z jedné volby podle následujícího pravidla: osobně odevzdané hlasy na Valné hromadě mají vyšší prioritu než korespondenční hlasování s ověřeným podpisem. Následuje elektronické hlasování s použitím osobního elektronického podpisu. Nejnižší prioritu má elektronické hlasování prostřednictvím zaslaného klíče. Hlasy bez ověřené identity Volební komise nepřijme.

Shrnutí (přečtěte si prosím pozorně pravidla voleb)
osobní hlasování Na Valné hromadě 10. 6. 2017
korespondenční hlasování Dopis musí obsahovat ověřenou identifikaci voliče a obálku s hlasovacím lístkem
elektronické hlasování Na adrese https://tim.techspace.cz/mensa2017/volby.html. K autorizaci budete potřebovat dva ověřovací kódy (A a B) zaslané na Vaši e-mailovou adresu nebo osobní elektronický podpis

Termíny

24. 4. 2017  poslední termín pro změnu e-mailové adresy v profilu v intranetu
25. 4. 2017  rozhodný den pro získání seznamu e-mailových adres voličů
28. 4. – 10. 5. 2017  rozesílání unikátních voličských kódů na e-mailové adresy voličů
11. 5. – 26. 5. 2017   přijímání žádostí o opětovné zaslání voličských kódů
11. 5. – 31. 5. 2017  dodatečné odesílání voličských kódů
28. 4. – 2. 6. 2017  elektronické hlasování
do 31. 5. 2017  korespondenční hlasování
10. 6. 2017  hlasování na Valné hromadě a vyhlášení výsledků