Volby 2019

V roce 2019 budou opět probíhat volby do orgánů Mensy ČR. Rada Mensy ČR na svém jednání 27. září 2018 zvolila Volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda), Tomáš Hladík, Věra Ivanová, Pavla Janovská a Jan Walla.

Ve volbách 2019 budeme volit předsedu Mensy ČR, Radu Mensy ČR (11 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů začne 1. července 2019.

Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali platnost své emailové adresy uvedené na intranetu Mensy v sekci Uživatelský profil. Tato adresa bude ve volbách využívána pro zasílání aktuálních informací a pokynů k volbám.

Navrhujte kandidáty do orgánů MENSY ČR

Vyzýváme všechny členy Mensy ČR (dále jen Mensy), aby navrhovali kandidáty do volených orgánů Mensy. Jakýkoliv řádný člen Mensy může navrhnout jakéhokoliv řádného svéprávného člena Mensy včetně sama sebe jako kandidáta na funkce předsedy Mensy, členů Rady Mensy a členů Kontrolní komise. Návrh musí obsahovat celá jména navrhovaných kandidátů a také údaj, do kterého voleného orgánu jsou navrhováni. Pro jednoznačnou identifikaci je dobré návrh doplnit e-mailovými adresami nebo jinými upřesňujícími údaji o kandidátech. Návrh musí být Volební komisi zaslán nejpozději do 28. ledna 2019, a to elektronickou poštou na adresu vk@mensa.cz. Navrženým kandidátům nebude Volební komise sdělovat, kdo je navrhl.

Vlastní volby proběhnou stejným způsobem jako v minulých letech, tj. členové Mensy budou moci hlasovat osobně na Valné hromadě. Volební komise rovněž umožní členům odeslat svůj hlas dříve elektronicky prostřednictvím volebního systému nebo korespondenčně poštou nebo kurýrními službami. Výsledky voleb vyhlásí předseda Volební komise přímo na Valné hromadě v červnu 2019. Harmonogram voleb a další podrobnosti týkající se voleb budou zveřejňovány průběžně v časopise a na webu Mensy.

Jak být volen do orgánů MENSY ČR

Návrhy kandidátů do volených orgánů bude Volební komise přijímat do 28. ledna 2019.

Navržení kandidáti budou vyzváni emailem k tomu, aby do 11. února 2019 Volební komisi zaslali souhlas se svojí kandidaturou. Souhlas s kandidaturou musí být poslán e-mailem na adresu vk@mensa.cz a musí obsahovat tyto náležitosti: celé jméno kandidáta, jeho členské číslo a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon). Osobní údaje mohou být doplněny o tituly, funkci zastávanou v Mense a adresu osobních www stránek. Souhlas s kandidaturou musí dále obsahovat výslovný souhlas s uveřejněním proslovů a informací o kandidátovi v časopise Mensy a na volebních internetových stránkách Mensy. Odesláním souhlasu s kandidaturou kandidát zároveň vyjadřuje seznámení se a souhlas s volebním systémem a podmínkami vykonávání navrhované funkce. Přijetí souhlasu bude kandidátovi potvrzeno na odesílací adresu. Nedoručení souhlasu Volební komisi ve stanoveném termínu bude považováno za nesouhlas s kandidaturou.

Kandidáti mohou Volební komisi také zaslat volební proslov a fotografii pro uveřejnění v časopisu a na volebních internetových stránkách Mensy. Volební proslov a fotografie musí být zasílány v předepsaném formátu na adresu vk@mensa.cz nejpozději do 18. února 2019.

Nebude-li některý kandidát řádným členem Mensy pro rok 2019 (podle podmínek na stránce http://www.mensa.cz/mensa/clenske-prispevky/) nebo nebude-li splňovat kritéria na kandidáta na danou funkci (například bude členem Volební komise), bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů bez možnosti odvolání. Platnost členství navržených kandidátů bude ověřována k 18. únoru 2019.

Termíny

prosinec 2018  vyhlášení voleb a výzva k navrhování kandidátů
28. 1. 2019  uzávěrka navrhování kandidátů
11. 2. 2019  uzávěrka zasílání souhlasů s kandidaturou
18. 2. 2019   uzávěrka zasílání volebních proslovů
21. 2. 2019  uveřejnění kandidátů na webu
duben 2019  zveřejnění volebních proslovů v časopise
do 31. 5. 2019  termín pro doručení elektronických a korespondenčních hlasů
8. 6. 2019  hlasování na Valné hromadě a vyhlášení výsledků