Volby 2015

Mensa se opět chystá na volby. Rada Mensy ČR na jednání 20. září zvolila volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda), Tomáš Hladík (zodpovědný za technické zajištění voleb), Jana Hřebíčková (členka), Pavla Janovská (členka), Jiří Rak (člen).

Ve volbách 2015 budeme volit předsedu Mensy ČR, Radu Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů začíná 1. července 2015.

Současně s volbami do Mensy ČR probíhají také korespondenční volby do Mensy International. Výzva k nominaci kandidátů byla uveřejněna v minulém čísle časopisu na straně 22.

Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát volební komisi na adresu vk@mensa.cz.

Harmonogram voleb

listopad 2014 výzva k navrhování kandidátů mailovou konferencí
prosinec 2014 výzva k navrhování kandidátů ve výročním čísle časopisu
2. 2. 2015 uzávěrka navrhování kandidátů
23. 2. 2015 uzáverka souhlasů s kandidaturou
2. 3. 2015 uzávěrka zasílání volebních proslovů
3. 3. 2015 počátek volební kampaně
duben 2015 zveřejnění volebních proslovů v časopise
30. 4. 2015 konec volební kampaně
květen 2015 elektronické a korespondenční hlasování
červen 2015 prezenční hlasování a vyhlášení výsledků voleb na valné hromadě

Navrhujte kandidáty do orgánů Mensy ČR

Vyzýváme všechny členy Mensy ČR, aby navrhovali kandidáty do volených orgánů Mensy, tj. předsedu, členy Rady a Kontrolní komise. Členové Mensy mohou navrhnout k volbě jednoho nebo více členů Mensy včetně sama sebe. Návrh musí obsahovat celá jména navrhovaných kandidátů a také údaje, do kterých orgánů Mensy jsou navrhováni. Pro jednoznačnou identifikaci je dobré návrh doplnit e­mailovými adresami nebo jinými upřesňujícími údaji o kandidátech. Návrh musí být zaslán nejpozději do 2. února 2015 a to elektronickou poštou na adresu vk@mensa.cz.

Volební komise si vyžádá od navrhovaných kandidátů písemný souhlas s kandidaturou do určeného data, zároveň je informuje o možnosti odevzdat volební proslov. Toto provede volební komise hned poté, co budou shromážděny všechny návrhy. Podrobněji o průběhu této fáze voleb je pojednáno v článku „Jak být volen“, který je také přístupný na webu Mensy ČR.

Vlastní volby proběhnou stejným způsobem jako v minulých letech, tj. členové Mensy budou moci hlasovat na valné hromadě, elektronicky nebo klasickou poštou. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise přímo na valné hromadě v červnu 2015. Harmonogram voleb a další podrobnosti týkající se voleb budou zveřejňovány průběžně v časopise a zde na webu Mensy.

Jak být volen do orgánů Mensy ČR

Jakýkoliv řádný člen Mensy ČR (dále jen Mensy) může navrhnout jednoho nebo více členů Mensy včetně sama sebe na kandidáta do Rady Mensy, na předsedu Mensy nebo do Kontrolní komise Mensy. Návrhy je možné zaslat volební komisi elektronicky na adresu vk@mensa.cz.

Navržení kandidáti musejí zaslat souhlas se svojí kandidaturou. Budou k tomu vyzváni volební komisí emailem. Neodeslání souhlasu se bude chápat jako nesouhlas s kandidaturou.

Souhlas s kandidaturou musí být poslán písemně na adresu vk@mensa.cz. Musí obsahovat tyto náležitosti: celé jméno kandidáta, jeho členské číslo, kontaktní údaje (elektronická adresa případně telefon). Osobní údaje mohou být doplněny o tituly, zastávanou funkcí v Mense a osobní www stránky. Souhlas s kandidaturou musí dále obsahovat výslovný souhlas s uveřejněním proslovů a informací o kandidátovi v časopise Mensy a na volebních internetových stránkách Mensy. Souhlas musí být doručen nejpozději do 23. února 2015.

Na elektronickou adresu odesílatele, bude kandidátovi potvrzeno přijetí souhlasu. Odesláním souhlasu s kandidaturou kandidát zároveň vyjadřuje souhlas a seznámení se s volebním systémem a podmínkami vykonávání navrhované funkce. Do 2. března 2015 musí kandidát také zaslat případný volební proslov a fotografii. Ke stejnému datu bude ověřeno členství navržených kandidátů. Pokud některý z kandidátů nebude řádným členem Mensy pro rok 2015 (podle podmínek na stránce Členské příspěvky) nebo pokud nebude splňovat kritéria na kandidáta na danou funkci (například bude členem volební komise), bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů bez možnosti odvolání.

Navržení kandidáti

 PŘEDSEDA:

 kandidatura přijata  kandidatura odmítnuta  nerozhodnuto
    Tomáš Blumenstein
    Petr Čavojský
    Václav Fořtík
    Tomáš Kubeš
    Petr Mazal
Ronald Němec
   

 RADA MENSY:

 kandidatura přijata  kandidatura odmítnuta  nerozhodnuto
    Pavel Beran
    Adéla Berčíková
    Iva Berčíková
    David Bohatý
    Václav Brázda
    Petr Čavojský
 Jan Česal
   
 Lukáš Čihák
   
    Vlastimil Daněk
    Ludmila Děcká
Jitka Fořtíková
    Dana Havlová
    Věra Hellerová
    Marta Heřmanová
    Dagmar Hladíková
  Pavla Janovská  
    Čestmír Kalus
    Hana Kalusová
    Jana Komaňská
    Karla Kotková
    Tomáš Kubeš
    Vladimír Kutálek
    Martin Lupa
    Petr Mazal
    Zuzana Novotná
    Zuzana Poláková
    Martin Sedláček
    Václav Soukup
    Jiří Šmach
    Lenka Šnajdrová
 Petr Štěpán
   
    Magdaléna Tydrichová
    Hana Vantuchová

 KONTROLNÍ KOMISE:

 kandidatura přijata  kandidatura odmítnuta  nerozhodnuto
    Martina Bártová
    Miroslav Benda
 Lukáš Čihák
   
    Hana Druckmüllerová
  Ladislav Frankl  
    Kateřina Havlíčková
    Martin Hladík
    Dagmar Hladíková
    Václav Janoušek
  Pavla Janovská
 
    Ladislav Nádvorník
    Tomáš Nováček
    Ivan Pelikán
    Zuzana Poláková
    Markéta Sedláčková
    Jiřina Vlková
    Jan Walla
    Renáta Zelinová