Volby 2015

Mensa se opět chystá na volby. Rada Mensy ČR na jednání 20. září zvolila volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda), Tomáš Hladík (zodpovědný za technické zajištění voleb), Jana Hřebíčková (členka), Pavla Janovská (členka), Jiří Rak (člen).

Ve volbách 2015 budeme volit předsedu Mensy ČR, Radu Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů začíná 1. července 2015.

Současně s volbami do Mensy ČR probíhají také korespondenční volby do Mensy International. Výzva k nominaci kandidátů byla uveřejněna v minulém čísle časopisu na straně 22.

Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát volební komisi na adresu vk@mensa.cz.

Harmonogram voleb

listopad 2014 výzva k navrhování kandidátů mailovou konferencí
prosinec 2014 výzva k navrhování kandidátů ve výročním čísle časopisu
2. 2. 2015 uzávěrka navrhování kandidátů
23. 2. 2015 uzáverka souhlasů s kandidaturou
2. 3. 2015 uzávěrka zasílání volebních proslovů
3. 3. 2015 počátek volební kampaně
duben 2015 zveřejnění volebních proslovů v časopise
30. 4. 2015 konec volební kampaně
květen 2015 elektronické a korespondenční hlasování
červen 2015 prezenční hlasování a vyhlášení výsledků voleb na valné hromadě

Navrhujte kandidáty do orgánů Mensy ČR

Vyzýváme všechny členy Mensy ČR, aby navrhovali kandidáty do volených orgánů Mensy, tj. předsedu, členy Rady a Kontrolní komise. Členové Mensy mohou navrhnout k volbě jednoho nebo více členů Mensy včetně sama sebe. Návrh musí obsahovat celá jména navrhovaných kandidátů a také údaje, do kterých orgánů Mensy jsou navrhováni. Pro jednoznačnou identifikaci je dobré návrh doplnit e­mailovými adresami nebo jinými upřesňujícími údaji o kandidátech. Návrh musí být zaslán nejpozději do 2. února 2015 a to elektronickou poštou na adresu vk@mensa.cz.

Volební komise si vyžádá od navrhovaných kandidátů písemný souhlas s kandidaturou do určeného data, zároveň je informuje o možnosti odevzdat volební proslov. Toto provede volební komise hned poté, co budou shromážděny všechny návrhy. Podrobněji o průběhu této fáze voleb je pojednáno v článku „Jak být volen“, který je také přístupný na webu Mensy ČR.

Vlastní volby proběhnou stejným způsobem jako v minulých letech, tj. členové Mensy budou moci hlasovat na valné hromadě, elektronicky nebo klasickou poštou. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise přímo na valné hromadě v červnu 2015. Harmonogram voleb a další podrobnosti týkající se voleb budou zveřejňovány průběžně v časopise a zde na webu Mensy.

Jak být volen do orgánů Mensy ČR

Jakýkoliv řádný člen Mensy ČR (dále jen Mensy) může navrhnout jednoho nebo více členů Mensy včetně sama sebe na kandidáta do Rady Mensy, na předsedu Mensy nebo do Kontrolní komise Mensy. Návrhy je možné zaslat volební komisi elektronicky na adresu vk@mensa.cz.

Navržení kandidáti musejí zaslat souhlas se svojí kandidaturou. Budou k tomu vyzváni volební komisí emailem. Neodeslání souhlasu se bude chápat jako nesouhlas s kandidaturou.

Souhlas s kandidaturou musí být poslán písemně na adresu vk@mensa.cz. Musí obsahovat tyto náležitosti: celé jméno kandidáta, jeho členské číslo, kontaktní údaje (elektronická adresa případně telefon). Osobní údaje mohou být doplněny o tituly, zastávanou funkcí v Mense a osobní www stránky. Souhlas s kandidaturou musí dále obsahovat výslovný souhlas s uveřejněním proslovů a informací o kandidátovi v časopise Mensy a na volebních internetových stránkách Mensy. Souhlas musí být doručen nejpozději do 23. února 2015.

Na elektronickou adresu odesílatele, bude kandidátovi potvrzeno přijetí souhlasu. Odesláním souhlasu s kandidaturou kandidát zároveň vyjadřuje souhlas a seznámení se s volebním systémem a podmínkami vykonávání navrhované funkce. Do 2. března 2015 musí kandidát také zaslat případný volební proslov a fotografii. Ke stejnému datu bude ověřeno členství navržených kandidátů. Pokud některý z kandidátů nebude řádným členem Mensy pro rok 2015 (podle podmínek na stránce Členské příspěvky) nebo pokud nebude splňovat kritéria na kandidáta na danou funkci (například bude členem volební komise), bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů bez možnosti odvolání.

Navržení kandidáti

 PŘEDSEDA:

kandidatura přijata kandidatura odmítnuta nerozhodnuto
  Tomáš Blumenstein
 
  Petr Čavojský
 
  Václav Fořtík
 
  Tomáš Kubeš
 
Petr Mazal
 
Ronald Němec
   

 RADA MENSY:

Tomáš Blumenstein jako bývalý předseda se dle stanov a svého rozhodnutí stává členem rady.

kandidatura přijata kandidatura odmítnuta nerozhodnuto
  Pavel Beran
 
  Adéla Berčíková
 
  Iva berčíková
 
  David Bohatý
 
  Václav Brázda
 
  Roman Brzuska
 
  Lenka Brzusková
 
Petr Čavojský
   
  Jan Čejka
 
Jan Česal
   
Lukáš Čihák
   
  Vlastimil Daněk
 
  Ludmila Děcká
 
  Hana Druckmüllerová
 
  Barbora Dřevíkovská
 
Jitka Fořtíková
   
  Petra Frumarová
 
Dana Havlová
   
  Věra Hellerová
 
  Marta Heřmanová
 
  Dagmar Hladíková
 
Aleš Hodina
 
 
  Markéta Houšková
 
  Dalibor Hrabec
 
Václav Janoušek
   
  Pavla Janovská  
  Čestmír Kalus
 
Hana Kalusová
   
Petr Kolovrat
   
  Jana Komaňská
 
  Karla Kotková
 
Tomáš Kubeš
   
Vladimír Kutálek
   
Martin Lupa
   
Petr Mazal
   
  Zuzana Novotná
 
  Zuzana Poláková
 
Martin Sedláček
   
  Václav Soukup
 
  Tereza Šestáková
 
  Zuzana Šimůnková
 
  Jiří Šmach
 
Lenka Šnajdrová
   
Petr Štěpán
   
Pavel Terber    
  Magdaléna Tydrichová
 
Hana Vantuchová
 
  Jan Walla
 

 KONTROLNÍ KOMISE:

kandidatura přijata kandidatura odmítnuta nerozhodnuto
  Martina Bártová
 
  Miroslav Benda
 
  Jan Čejka
 
Lukáš Čihák
   
Hana Druckmüllerová
   
  Barbora Dřevíkovská
 
  Jiří Erbs
 
  Ladislav Frankl  
  Kateřina Havlíčková
 

Aleš Hodina
 
  Martin Hladík
 
Dagmar Hladíková

 
Václav Janoušek
   
  Pavla Janovská
 

Vladimír Kutálek
 
Ladislav Nádvorník
   
  Tomáš Nováček
 
  Ivan Pelikán
 
  Zuzana Poláková
 
  Markéta Sedláčková
 
Jan Slabý
   
  Zuzana Šimková
 
  Jiřina Vlková
 
  Jan Walla
 
Renáta Zelinová