Volby 2017

V roce 2017 budou opět probíhat volby do orgánů Mensy ČR. Rada Mensy ČR na svém jednání 29. října 2016 zvolila Volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda), Věra Heřmanová, Tomáš Hladík, Pavla Janovská a Jan Walla.

Ve volbách 2017 budeme volit předsedu Mensy ČR, Radu Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů začne 1. července 2017.

Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali platnost své emailové adresy uvedené na intranetu Mensy v sekci Uživatelský profil. Tato adresa bude ve volbách využívána pro zasílání aktuálních informací a pokynů k volbám.

Seznam navržených kandidátů naleznete zde.

Představení kandidátů naleznete na intranetu.

Vlastní volby proběhnou stejným způsobem jako v minulých letech, tj. členové Mensy budou moci hlasovat osobně na Valné hromadě, elektronicky nebo klasickou poštou. Výsledky voleb vyhlásí předseda Volební komise přímo na Valné hromadě v červnu 2017. Harmonogram voleb a další podrobnosti týkající se voleb budou zveřejňovány průběžně v časopise a na webu Mensy.

JAK BÝT VOLEN DO ORGÁNŮ MENSY ČR

Návrhy kandidátů do volených orgánů přijímala Volební komise do 30. ledna 2017.

Navržení kandidáti byli vyzváni emailem k tomu, aby do 20. února 2017 Volební komisi zaslali souhlas se svojí kandidaturou. Souhlas s kandidaturou musí být poslán e-mailem na adresu vk@mensa.cz a musí obsahovat tyto náležitosti: celé jméno kandidáta, jeho členské číslo a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon). Osobní údaje mohou být doplněny o tituly, funkci zastávanou v Mense a adresu osobních www stránek. Souhlas s kandidaturou musí dále obsahovat výslovný souhlas s uveřejněním proslovů a informací o kandidátovi v časopise Mensy a na volebních internetových stránkách Mensy. Odesláním souhlasu s kandidaturou kandidát zároveň vyjadřuje seznámení se a souhlas s volebním systémem a podmínkami vykonávání navrhované funkce. Přijetí souhlasu bude kandidátovi potvrzeno na odesílací adresu. Nedoručení souhlasu Volební komisi ve stanoveném termínu je považováno za nesouhlas s kandidaturou.

Kandidáti mohou Volební komisi také zaslat volební proslov a fotografii pro uveřejnění v časopisu a na volebních internetových stránkách Mensy. Volební proslov a fotografie musí být zasílány v předepsaném formátu na adresu vk@mensa.cz nejpozději do 27. února 2017.
Nebude-li některý kandidát řádným členem Mensy pro rok 2017 (podle podmínek na stránce http://www.mensa.cz/mensa/clenske-prispevky/) nebo nebude-li splňovat kritéria na kandidáta na danou funkci (například bude členem Volební komise), bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů bez možnosti odvolání. Platnost členství navržených kandidátů bude ověřována k 27. únoru 2017.